آخرین ها

درصد های مورد نیاز رشته تکنولوژی پرتوشناسی

تکنولوژی پرتوشناسی از جمله رشته های پیراپزشکی در زیرگروه ۱ رشته تجربی می باشد .درکنکورسالهای اخیر رشته تکنولوژی پرتوشناسی مورد استقبال داوطلبان کنکور رشته تجربی قرار گرفته است.
ادامه مطلب